Onze website maakt gebruik van cookies. Wanneer u verder gaat op deze website stemt u hiermee in. Meer informatie.

Woordvoerster Hays

VEEL MEER VROUWEN DAN MANNEN ZIEN VERSCHIL IN CARRIEREKANSEN EN BELONING

Amsterdam, 9 maart 2015 - De internationale recruitmentorganisatie Hays publiceerde op Internationale Vrouwendag 2015 de resultaten van het ‘Global gender diversity survey 2015’, een wereldwijd onderzoek naar verschillen tussen mannen en vrouwen op de werkvloer. Aan het onderzoek namen zo’n 6.000 professionals in 31 landen deel.

De belangrijkste conclusies, in Nederland en wereldwijd:

  • In Nederland denkt 19 procent van de mannen en 42 procent van de vrouwen dat mannen en vrouwen met dezelfde kwaliteiten niet op hetzelfde niveau betaald of beloond worden. Wereldwijd ligt dat percentage onder mannen met 18 procent iets lager en onder vrouwen met 45 procent.
  • In Nederland gelooft 16 procent van de mannen en 42 procent van de vrouwen niet dat iedereen dezelfde carrièrekansen heeft, ongeacht het geslacht. Wereldwijd is dat respectievelijk 21 procent en 48 procent.
  • Slechts 9% van de respondenten wereldwijd denkt dat een quotum op het gebied van geslacht een grote impact zal hebben. Flexibel werken en een culturele ommezwaai gaan wel het verschil maken.

Beleid van belang
Vrouwen zijn er minder van overtuigd dan hun mannelijke collega’s dat er sprake is van gelijke beloning en gelijke kansen voor mannen en vrouwen op de werkvloer, zo laat het onderzoek van Hays zien. Hoewel er vooruitgang wordt geboekt moeten de experts van Hays wel constateren dat gelijkheid tussen mannen en vrouwen nog een belangrijk aandachtspunt is voor veel organisaties. In Nederland geeft bijvoorbeeld meer dan de helft (51 procent) van de respondenten aan geen beleid op dit punt te hebben, terwijl een kwart niet weet of dit er is. Judith Peeters, Operations Director van Hays Nederland: “Je ziet in Nederland dat er op topniveau vaker sprake is van diversiteit dan op junior niveau. Dat levert in de toekomst problemen op. Een dergelijk beleid moet zich dus ook toespitsen op de aanname van verschillende typen junioren. Overigens blijkt uit de statistieken ook dat een dergelijk beleid bijzonder goed werkt. Nog een reden voor organisaties om ervoor te zorgen dat het aanwezig is.”

Ongelijke carrièrekansen
Het thema van Internationale Vrouwendag 2015 is ‘Make It Happen’, een oproep om de gelijke behandeling van mannen en vrouwen binnen organisaties te vergroten. Volgens 44 procent van de respondenten wereldwijd zal het implementeren van flexibele vormen van werken de grootste impact hebben op een grotere diversiteit in geslacht binnen organisaties. Daarnaast noemt eveneens 44% het veranderen van de cultuur op de werkplek door organisatiebrede opleiding. Peeters: “Cultuur is van grote invloed op hoe er door mannen en vrouwen naar carrièrekansen wordt gekeken. Wij zijn in Nederland behoorlijk vooruitstrevend, dus het verbaast me niet dat er in Nederland meer vrouwen zijn met het gevoel gelijke kansen te hebben dan gemiddeld in de rest van de wereld.” 32 procent ziet een kans in vrouwelijke rolmodellen, terwijl eenzelfde percentage vindt dat het beleid van de organisatie moet veranderen. Volgens 27 procent is hier een rol voor de overheid weggelegd. Volgens 26 procent moet het onderwerp meer draagvlak hebben bij de top van de onderneming.
Alistair Cox, CEO van Hays Group: "Het onderzoek laat zien dat er een groot verschil is in hoe mannen en vrouwen aankijken tegen gelijke beloning en kansen. Zo vinden meer vrouwen dan mannen dat er geen sprake is van gelijkwaardige betaling of beloning en maar liefst twee keer zo veel vrouwen dan mannen zeggen dat er geen sprake is van gelijke carrièrekansen. Dit impliceert dat de meeste mensen met een executive of senior management functie - waarvan de meerderheid man is - nog steeds niet zien dat er wel degelijk sprake is van ongelijkheid. Het is maar de vraag of we op dit punt enige significante vooruitgang gaan zien, nu de top nog te vaak uit mannen bestaat.”

Erkenning is essentieel
De Hays-topman vervolgt: “Nu ons onderzoek duidelijk de voordelen laat zien van een mix tussen mannen en vrouwen op de werkvloer is het bijna een paradox dat de realiteit zo’n ander beeld laat zien en er nog steeds zo onevenredig weinig vrouwen aan de top zijn te vinden. Vrouwen die zijn aangemoedigd en ondersteund bij het halen van hun carrièredoelen en die bovendien gelijk worden betaald. Er is inmiddels een groot aantal organisaties die speciale programma’s hebben ingericht om met dit probleem om te gaan. Het is echter maar de vraag hoe effectief deze gaan zijn, nu uit ons onderzoek blijkt dat een meerderheid  het gevoel heeft dat er helemaal geen gebrek aan evenwicht is in de bezoldiging of carrièrekansen van mannen versus die van vrouwen. Misschien is het wel dit gebrek aan erkenning van het probleem wat een oplossing in de weg staat.”


Kijk voor meer informatie op hays.nl/genderdiversiteit

Aan het Hays onderzoek ‘Global gender diversity survey 2015’ namen 5,949 mensen in 31 landen deel. Het werd uitgevoerd in december 2014 en januari 2015.

|

Volg Hays op social media