Skip to content
Hays Recruiting experts worldwide
  1. Ik ben
    Ik ben
  2. Heb je al een login voor hays.nl of hays-response.nl log dan in met je bestaande gegevens

Visie op recruitment 2016

HR

Jill van Casteren, Human Resources Manager bij Hays, deelt haar visie op HR.

Strategische personeelsplanning wordt belangrijker

De economische groei, die in 2016 verder doorzet, is uiteraard van invloed op het HR-landschap. De arbeidsmarkt trekt aan, met als gevolg een toenemende mobiliteit, waarbij flexwerkers niet alleen in aantal maar ook in belang gaan toenemen. Ook technologische ontwikkelingen blijven een groeiende impact hebben. Uiteraard wordt een aantal specifieke banen hierdoor - op termijn - overbodig, maar nieuwe toepassingen bieden ook kansen op de arbeidsmarkt.

De genoemde ontwikkelingen maken het voor organisaties steeds belangrijker om helder in beeld te hebben of hun huidige personeelsbestand effectief is afgestemd op alle ambities, kansen en uitdagingen (nu en in de toekomst). Een effectieve afstemming betekent het beschikken over het juiste aantal medewerkers met de gewenste kennis, vaardigheden en gedrag. Ook moet er inzicht zijn in welke medewerkers er ontbreken of wellicht overbodig worden. Op basis van die inzichten zal er een vertaling gemaakt moeten worden naar het beleid rondom instroom, doorstroom en uitstroom van personeel en zal er bepaald moeten worden welke relevante activiteiten er ingezet moeten worden om duurzaam te investeren in de productiviteit en inzetbaarheid van medewerkers.

Talentmanagement en jobcrafting

Ook in 2016 is talentmanagement een zeer belangrijk thema. Organisaties zullen steeds meer energie en middelen moeten steken in het gericht zoeken en binnenhalen van talent buiten de organisatie en het ontwikkelen van talent binnen de organisatie. Het gaat daarbij niet alleen om de high potentials, maar ook om het optimaal benutten van de talenten van individuele medewerkers binnen de organisatie in relatie tot de organisatiedoelstellingen.

Jobcrafting gaat het in steeds meer sectoren winnen van traditionele functieomschrijvingen. Taken worden daarbij belangrijker dan functies, waarbij mensen veel meer een custom made baan krijgen op basis van hun specifieke talenten. De ervaring leert dat hiermee betere resultaten worden geboekt en de tevredenheid onder medewerkers groeit. Het toepassen van jobcrafting wordt voor organisaties een belangrijk instrument in de war for talent, omdat het de aantrekkingskracht voor kansrijke kandidaten aanzienlijk vergroot.

Personeelsbeleid flexibele schil

De enorme groei van het aantal flexibele werkers bij veel organisaties vraagt om een specifiek personeelsbeleid voor de flexibele schil. Dat beleid heeft niet alleen betrekking op de omvang van die schil, maar ook op de mate waarin en de wijze waarop flexibele krachten bij de interne organisatie worden betrokken. In het verlengde hiervan zullen organisaties na moeten denken of en hoe zij de flexibele schil onderdeel maken van hun externe profilering en employer branding.