Algemene voorwaarden Hays

Algemene voorwaarden Hays

Op deze pagina vindt u onze algemene voorwaarden. Wij maken hierin onderscheid tussen onze algemene leveringsvoorwaarden (1) welke onze dienstverlening betreft en onze voorwaarden voor het gebruik van onze websites (2).

1. Algemene Leveringsvoorwaarden

Lees hier de algemene voorwaarden met betrekking tot onze dienstverlening.

2. Voorwaarden gebruik Hays websites

Hieronder leest u de algemene voorwaarden met betrekking tot het gebruik van onze website.

Hays Working for your tomorrow (hierna ‘Hays’ genoemd) geeft u toegang tot Hays.com en andere websites van de Hays-groep (hierna de ‘Website’ genoemd) om u in elk stadium van het rekruteringsproces te helpen en u andere gespecialiseerde diensten aan te bieden.

U mag de Website niet gebruiken voor onwettige doeleinden, noch deze aanmoedigen of onjuiste, onvolledige of verkeerde informatie (waaronder in geval van kandidaten biografische informatie over uzelf en/of informatie over uw vermogen om in het VK of elders te werken) posten of overbrengen op de Website, noch lasterlijk, beledigend, bedreigend, schadelijk, vulgair, obsceen of ander aanstootgevend materiaal posten of overbrengen op de Website. U bevestigt dat u geen materiaal op de Website zult posten of overbrengen dat een virus of andere ontregelende elementen bevat en dat de werking van de Website in gevaar brengt of kan brengen, of dat informatie wijzigt of wist zonder dat u hiervoor de toestemming hebt gekregen, of dat de Website overbelast door spam of flooding. U gebruikt geen toestellen, procedures of software om de Website te doen crashen of de werking ervan te vertragen of op een andere manier te beschadigen. U bevestigt verder dat u geen handelingen zult uitvoeren die de reputatie van Hays beïnvloeden, of anderen belasteren, misbruiken, hinderen of bedreigen.

Hays bepaalt naar eigen goeddunken of u de bovenstaande regels naleeft en heeft het recht om u onmiddellijk de toegang tot de Website te weigeren en/of onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving materiaal van de Website te verwijderen dat het niet in overeenstemming acht met deze regels of om een andere reden ongepast vindt. Aangezien de diensten op de Website onmiddellijk ter beschikking worden gesteld van gebruikers en werkgevers, hebt u in het kader van deze Gebruiksvoorwaarden geen recht op annulering of bedenktijd.

Links naar of van andere websites

Voor het gemak van de gebruikers bevat deze Website links naar externe websites en worden u een aantal automatische links aangeboden naar andere websites die u misschien interesseren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en aanvaarden ook geen aansprakelijkheid in dat opzicht. Er mag niet worden aangenomen dat Hays deze websites of de inhoud ervan heeft gecontroleerd of goedgekeurd, en Hays garandeert niet dat links naar zulke sites werken of up-to-date zijn. U gebruikt deze links dan ook op eigen risico. Derden die een link naar onze Website willen plaatsen, mogen dit doen op voorwaarde dat het alleen links zijn naar de homepage van de Website en dat we hiervan vooraf in kennis worden gesteld via een e-mail naar feedback@hays.com.

Veiligheid en wachtwoorden

Wanneer u zich registreert op deze Website of u aanmeldt bij uw bezoek aan de Website, hebt u een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Alleen u bent verantwoordelijk voor de veiligheid en het correcte gebruik van het wachtwoord. Houd dit altijd geheim en geef het nooit door aan anderen. U moet ons onmiddellijk verwittigen wanneer u denkt dat uw wachtwoord in het bezit is van iemand anders of wanneer het door onbevoegden werd gebruikt. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onbevoegd of verkeerd gebruik of vrijgave van wachtwoorden.

Informatie verzamelen

We mogen collectief informatie en statistieken verzamelen over alle bezoekers van deze Website, waaronder de door u opgegeven informatie, die ons helpt om onze gebruikers te begrijpen en zo ons rekruteringsproces te verbeteren. We geven geen individuele namen of identificatiegegevens vrij. Wij gebruiken gegevens alleen in verzamelde vorm. We geloven dat deze informatie ons helpt om te bepalen wat bevorderlijk is voor onze gebruikers en hoe we onze onlinediensten voortdurend kunnen verbeteren. We mogen deze verzamelde gegevens delen met bepaalde derden om ons te helpen bij deze doeleinden. Wij verwerken de persoonsgegevens in overeenstemming met ons Privacybeleid.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle informatie op deze Website is auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Hays Working for your tomorrow [1998-] 2007. Alle handelsmerken, logo’s, software of andere intellectuele eigendomsrechten zijn de exclusieve eigendom van Hays Working for your tomorrow. U mag geen pagina’s van de Website downloaden, kopiëren of afdrukken, behalve voor persoonlijke doeleinden en op voorwaarde dat u alle mededelingen inzake auteursrecht en eigendomsrecht intact houdt. Het is verboden om materiaal van de Website te kopiëren of te verspreiden voor zakelijke of commerciële doeleinden. Het is verboden om de content van de Website te bewerken (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot framing, harvesting of scraping). Het is verboden om de software, codes of informatie op de Website te decoderen, te ontsleutelen, te onderwerpen aan reverse engineering of te wijzigen, en om materiaal te posten op de Website dat de intellectuele eigendomsrechten van derden schendt.

Wijzigingen aan of tijdelijke onbeschikbaarheid van deze Website

Hays doet al het mogelijk om de Website vlot en probleemloos te laten functioneren, maar is in geen geval verantwoordelijk voor, en aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor, de tijdelijke onbeschikbaarheid van de Website wegens onderhouds-/verbeteringswerken, of door technische problemen die buiten onze controle vallen. We kunnen elk aspect van de Website op elk ogenblik wijzigen, stopzetten of onderbreken, waaronder de beschikbaarheid van de functies, databanken of content van de Website. Hays kan deze Gebruikvoorwaarden op elk ogenblik wijzigen door op de Website gewijzigde Gebruiksvoorwaarden te posten. Er wordt aangenomen dat u instemt met de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden wanneer u de Website de volgende keer gebruikt nadat deze wijzigingen werden gepubliceerd.

Beëindiging

We kunnen u naar eigen goeddunken en op elk ogenblik de toegang tot deze Website of een deel ervan (inclusief de daarop beschikbare diensten en informatie) weigeren zonder dat we verplicht zijn om u daarvoor een reden op te geven.

Aansprakelijkheid en disclaimer

De informatie op deze Website, waaronder looninformatie of enquêtes, wordt te goeder trouw opgegeven en Hays doet al het mogelijk om de juistheid ervan te garanderen. Hays aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor zulke informatie en een dergelijke aansprakelijkheid, zowel uitdrukkelijk als impliciet, is uitgesloten.
Hays aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of schade ten gevolge van het feit dat personen vertrouwen op informatie op de Website of die gebruiken. Hays is niet aansprakelijk voor personen die vertrouwen op zulke informatie of die gebruiken in geval van (a) inkomstenderving, verlies van reëel of verwacht salaris, verlies van reële of verwachte winst, zowel bij de normale bedrijfsvoering als op een andere wijze (inclusief, maar niet beperkt tot winstderving bij contracten), verlies van of schade aan jobvooruitzichten, verlies van opportuniteiten, verlies van het gebruik van geld, verlies van verwachte besparingen, bedrijfsschade, verlies van goodwill, verlies van of schade aan de reputatie, verlies van of schade aan gegevens, tijdverlies voor management of administratie, juridische en andere beroepskosten of (b) onrechtstreekse of gevolgschade, ongeacht door welke oorzaak (inclusief, maar niet beperkt tot misleiding, nalatigheid, andere fouten, contractbreuk of niet-naleving van wettelijke verplichtingen) die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van de informatie op de Website. Maar niets hierboven zal de aansprakelijkheid van Hays beperken of uitsluiten in geval van fraude of overlijden of lichamelijk letsel veroorzaakt door nalatigheid, of in de mate die niet bij wet wordt toegestaan.
U gaat er volledig mee akkoord om ons schadeloos te stellen en ons volledig alle kosten, uitgaven, claims, verliezen, schulden of rechtszaken te vergoeden, die het gevolg zijn van uw gebruik of misbruik van deze Website.
Wij kunnen niet garanderen dat een werkgever of klant informatie vraagt over een kandidaat, of een kandidaat zal uitnodigen voor een gesprek of zal aanwerven, of dat een kandidaat beschikbaar is of voldoet aan de behoeften van een werkgever of klant. We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de definitieve bepalingen en de duur van tewerkstelling die via deze Website tot stand gekomen is. Hoewel wij al het mogelijke doen om ervoor te zorgen dat dit wel het geval is, kunnen we niet garanderen dat een werkgever of klant de aan hem bezorgde informatie over een kandidaat vertrouwelijk behandelt.
Indien een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig wordt verklaard door een bevoegde rechtbank, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de resterende bepalingen, die volledig van kracht blijven.
Uw gebruik van deze Website, downloads van de website en de toepassing van deze Gebruiksvoorwaarden vallen onder de wetgeving van Engeland en Wales. Alleen de rechtbanken van Engeland zijn bevoegd voor geschillen die het gevolg zijn van het gebruik van deze Website.

Hays.com is de website van Hays Working for your tomorrow, een in Engeland en Wales geregistreerde vennootschap met registratienummer 975,677 en maatschappelijke zetel te 20 Triton Street, London NW1 3BF.

Indien u vragen hebt over de informatie op deze Website, gelieve dan contact op te nemen met feedback@hays.com.

block veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen - Hays.nl

Block SFMC contact fomr

Neem contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek

  •  
    Door dit formulier in te vullen bevestigt u dat u op de hoogte bent van ons Privacybeleid waarin wordt uitgelegd wat we met uw persoonlijke gegevens doen.