Antidiscriminatiebeleid

Antidiscriminatiebeleid

Hays is van mening dat iedereen gelijke kansen verdient. Dus ook bij bij het vinden en behouden van een baan. De bedrijfsvoering van Hays is er daarom op gericht om werkzoekenden een eerlijke kans op werk te geven, ongeacht diens leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit.

Antidiscriminatiebeleid - Hays.nl

Bij de werving en selectie worden werkzoekenden gelijk behandeld doordat zij uitsluitend worden beoordeeld op criteria die functiegerelateerd zijn. Wij beoordelen geschiktheid voor een functie naar iemands vaardigheden, competenties en talenten.

Wat verstaat Hays onder discriminatie?

Onder discriminatie verstaat Hays het anders behandelen, achterstellen of uitsluiten van mensen op basis van (persoonlijke) kenmerken, zoals godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte of leeftijd.

Wat is de verantwoordelijkheid van Hays als werkgever?

Hays zet zich als werkgever ervoor in om een veilig werkklimaat te creëren waar men elkaar te allen tijde door alle lagen met respect bejegent, er ruimte is voor constructief overleg en ongewenst gedrag in welke vorm dan ook voorkomen en aangepakt wordt.

Tevens zet Hays zich er als werkgever voor in dat haar werknemers het standpunt van Hays inzake discrimnatie kennen, weten dat Hays discriminatie niet zal accepteren en dat zij zich door Hays gesteund voelen om niet mee te werken aan discriminerende verzoeken. Daarom informeren en trainen wij onze werknemers in het herkennen en tegengaan van discriminatie bij de uitvoering van hun werkzaamheden.

Handelen door de werknemers?

Werknemers hebben een eigen verantwoordelijkheid om alert te zijn op verzoeken van opdrachtgevers met een discriminatoir karakter, dergelijke verzoeken te herkennen en er zorg voor te dragen dat er geen medewerking aan wordt verleend. Indien de werknemer twijfelt kan hij/zij voor overleg terecht bij een direct leidinggevende.

Wat doet Hays tegen discriminatie?

De algemene voorwaarden van Hays worden op zodanige wijze overeengekomen met haar klanten zodat Hays haar diensten conform een antidiscriminatiebeleid aanbiedt.

Leveranciers

Hays vindt het niet alleen belangrijk dat zij zelf en haar klanten zich commiteren aan een antidiscriminatiebeleid, maar verlangt dit tevens van partijen die diensten aan Hays willen verlenen. Via leverancierscontracten van klanten van Hays wordt van leveranciers van Hays vereist hun diensten conform ons antidiscriminatiebeleid te leveren.

Training

Alle nieuwe medewerkers van Hays worden vanuit het expertise Legal en Marketing door middel van een training bekend gemaakt met het antidiscriminatiebeleid van Hays als werving- en selectiebureau. Hierbij wordt onder andere aandacht besteed aan directe en indirecte discriminatie en hoe te handelen bij een discriminatoir verzoek.

Praktijktraining

Aanvullend worden nieuwe medewerkers van Hays, die de rol van Consultant zullen bekleden en daarmee de werving- en selectiediensten voor klanten van Hays uitvoeren, getraind in hoe het antidiscriminatiebeleid van Hays in de praktijk toegepast dient te worden. Hierbij wordt onder meer aandacht besteed aan de juiste wijze van opstellen van vacature- en wervingsteksten en het juist adviseren van klanten van Hays in hun aannamebeleid en wervingsproces.

Informatiepakket

Nieuwe medewerkers van Hays die de rol van Consultant zullen bekleden en onze eigen Corporate Recruiters krijgen tevens een schriftelijke toelichting op het antidiscriminatiebeleid van Hays en bijbehorende naslagwerken welke zij te allen tijde kunnen raadplegen.

Klachtenprocedure

Op deze website staat een online klachtenprocedure beschreven hoe te handelen wanneer een organisatie of individu een klacht bespreekbaar wil maken.

Wistleblow

Indien een medewerker discriminatie signaleert en het aan de orde wil stellen, misstanden of wangedrag wil melden en/of een vertrouwenskwestie aan de hand heeft, kan de medewerker terecht bij zijn direct leidinggevende. Indien dit niet leidt tot een voor de medewerker afdoende resultaat kan de medewerker terecht bij de directie.

Evaluatie en bijstelling

Hays bekijkt jaarlijks of haar antidiscriminatiebeleid afdoende is en wat eventueel aangepast en/of aangescherpt dient te worden.

Block SFMC contact fomr

Neem contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek

  •  
    Door dit formulier in te vullen bevestigt u dat u op de hoogte bent van ons Privacybeleid waarin wordt uitgelegd wat we met uw persoonlijke gegevens doen.

     

block klacht indienen

Heeft u een klacht?

Hays verwacht van al haar werknemers dat zij zich aan de hoogste gedragsnormen houden en alle wetten en voorschriften naleven. Heeft u toch een klacht dan horen wij dat graag van u.

Normaal werken bij Hays_NL

Zoek vacatures

Wij geloven dat de juiste baan je leven kan transformeren.
 
 

block ik heb een vacature

Ik heb een vacature

Wij geloven dat de juiste kandidaat een organisatie kan veranderen.